Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Klinika Uśmiechu. Specjalistyczne Centrum Stomatologii Estetycznej i Medycyny, ul. Kopalniana 1, 41-500 Chorzów NIP: 6292376300 REGON: 241613894; Kontakt telefoniczny: +48 32 70 44 449, +48 731 898 629

Preambuła
Niniejszy regulamin ustanowiony został w trosce o najwyższą jakość usług medycznych świadczonych w Klinice Uśmiechu. Dokument ten reguluje współpracę całego Personelu zakładu leczniczego Kliniki uśmiechu z Pacjentami. Podstawowym celem tej współpracy jest świadczenie usług przez Lekarzy i Personel zakładu leczniczego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zaleceniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami oraz środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, a także odpowiednio z zasadami etyki zawodowej oraz należytą starannością.

§ 1
Źródła prawa
1. Regulamin wewnętrzny Kliniki Uśmiechu opracowany został zgodnie i w oparciu o następujące akty prawa:
1) Kodeks cywilny;
2) Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2015, poz. 618 z późn. zm.);
3) Ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz.U. 2011, nr 277 poz. 1634 ze zm.);
4) Ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 159 z późn. zm.);
5) Ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2015, poz. 636 z późn. zm.);
7) Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2015, poz. 618 z późn. zm.);
8) Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000);
9) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2014, poz. 177 z późn. zm.);
10) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO);
11) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz. 1024).


§ 2
Definicje
1. Regulamin – niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Stron – Pacjenta oraz Personelu Kliniki Uśmiechu w związku z udzielanymi Pacjentowi usługami medycznymi.
2. Klinika Uśmiechu Specjalistyczne Centrum Stomatologii Estetycznej i Medycyny, ul. Kopalniana 1, 41-500 Chorzów NIP: 6292376300 REGON: 241613894; Kontakt telefoniczny: +48 32 70 44 449, +48 731 898 629
3. Pacjent – osoba korzystająca z usług medycznych i kosmetycznych wykonywanych przez Personel Kliniki Uśmiechu.
4. Osoba bliska – wstępni, zstępni do drugiego stopnia, rodzeństwo, małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z Pacjentem lub osoba wskazana przez Pacjenta, przedstawiciel ustawowy.
5. Usługa medyczna- stomatologiczna – wykonywana przez Klinikę Uśmiechu na rzecz Pacjenta usługa, stanowiąca wizytę medyczną lub zabieg medyczny (zwane dalej „usługą” ).


§ 3
Struktura organizacyjna
1. Strukturę organizacyjną Klinika Uśmiechu tworzą następujące jednostki i komórki organizacyjne:
1) Klinika Uśmiechu jest Zakładem leczniczym, reprezentowanym przez właścicielkę Kamilę Wróblińską Lewkowicz
2) Lekarze Kliniki Uśmiechu;
3) Recepcja;
4) Gabinety.


§ 4
Zakres świadczonych usług
1. Zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie, Klinika Uśmiechu świadczy usługi z zakresu: stomatologii.
2. Informacje dotyczące usług są udostępniane przez Klinika Uśmiechu za pośrednictwem Internetu i strony internetowej https://kinikausmiechu.com.
3. Warunkiem skorzystania z usług Klinika Uśmiechu jest zapoznanie się z Regulaminemi oraz jego akceptacja.


§ 5
Eporady udzielane są w godzinach:
1. Klinika Uśmiechu jest czynna w godz 10.00 – 12.00 i 15.00 – 18.00 od pn do pt oraz sob 10.00 – 12.00


§ 6
Zasady umawiania eporady
1. Pacjenci Kliniki Uśmiechu obsługiwani są zgodnie z kolejnoscia zakupu eporady
2. Pacjent dokonuje erezerwacji poprzez stronę https://eporada.klinikausmiechu.com
3. Przy dokonywaniu rezerwacji wizyty Pacjent proszony jest o podanie niektórych danych osobowych (imienia i nazwiska oraz numeru telefonu), które służą wyłącznie w celu ewentualnego kontaktu i potwierdzenia lub odwołania konsultacji.
4. Przed eporadą pacjent otrzyma potwierdzenie zakupu eporady.
5. Klinika Uśmiechu nie zwraca pieniędzy za zakupione i niewykorzystane usługi.
6. Od czasu potwierdzenia oplaty za zakup eporady Klinika ma 24h na wykonanie eporady. Uwaga w razie braku mozliwosci polaczenia sie z Pacjentem pod wskazanym nr telefonu, nie bedzie mozliwy zwrot kosztow poniesionej przez niego przy zakupie eporady.

§ 7
Przebieg eporady

  1. Eporada udzielana jest telefonicznie przez lekarza na wskazany przez pacjenta numer telefonu do 24h od momentu zarejestrowania płatności w podanych godzinach pracy : jw.
    EPORADA NIE JEST TYPOWĄ KONSULTACJĄ JAKA ODBYWA SIĘ W WARUNKACH WIZYTY W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM I BEZ MOŻLIWOŚCI WYKONANIA PEŁNEJ DIAGNOSTYKI WEWNĄTRZ I ZEWNĄTRZUSTNEJ PACJENTA, ORAZ DIAGNOSTYKI DODATKOWEJ NP. RADIOLOGICZNEJ A JEDYNIE PORADĄ – PO PRZEPROWADZENIU Z PACJENTEM WSTĘPNEGO WYWIADU, W TRAKCIE ROZMOWY TELEFONICZNEJ, ORAZ MOŻLIWOŚCIĄ POINSTRUOWANIA PACJENTA ODNOŚNIE DALSZEGO POSTĘPOWANIA- PEŁNEJ KONSULTACJI STOMATOLOGICZNEJ I ZAPLANOWANIA LECZENIA.
    2. W trosce o najwyższą jakość usług świadczonych przez Klinika Uśmiechu każda osoba kontaktująca się z kliniką proszona jest o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

§ 8
Prawa i obowiązki Pacjenta
1. Pacjent ma prawo do:
1) świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymogom aktualnej wiedzy medycznej;
2) informacji o swoim stanie zdrowia;
3) zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, w szczególności z jego stanem zdrowia;
4) wyrażenia lub odmówienia zgody na udzielanie mu świadczeń zdrowotnych;
5) zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych;
6) poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych;
7) wglądu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu swojego zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych;
8) zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarza.
2. Pacjent ma obowiązek:
1) poinformować klinikę o wszystkich przyjmowanych lekach, wszystkich schorzeniach i alergiach oraz wcześniejszym leczeniu;

§ 9
Dokumentacja medyczna i zasady jej udostępniania
1. Klinika Uśmiechu udostępnia dokumentację medyczną:
1) Pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy, po okazaniu dowodu tożsamości (dowodem tożsamości są: dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja ZUS, karta stałego pobytu);
2) przedstawicielowi ustawowemu Pacjenta po okazaniu odpowiedniego dokumentu:
– rodzicom, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, po okazaniu dowodu osobistego,
– opiekunom, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, po okazaniu dowodu osobistego oraz oryginału upoważnienia podpisanego przez jednego z rodziców;
– opiekunom ustanowionym przez sąd, po okazaniu stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator etc.);
3) osobie bliskiej – upoważnionej przez Pacjenta i posiadającej oryginał pisemnego upoważnienia Pacjenta;
4) po śmierci Pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba bliska – upoważniona przez Pacjenta za życia w pisemnym oświadczeniu, po przedłożeniu oryginału upoważnienia.
Upoważnienie, o którym mowa w punktach 3) i 4) ustępu 1. § 11, powinno:
– być sporządzone w formie pisemnej;
– wskazywać imię, nazwisko oraz numer PESEL osoby upoważnionej;
– być podpisane przez Pacjenta.
2. Formy udostępniania dokumentacji medycznej Kliniki Uśmiechu
1) dokumentacja udostępniana jest do wglądu na miejscu;
2) dokumentacja udostępniana jest poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków;
3) dokumentacja udostępniana jest poprzez wydanie oryginału, za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji;
4) w Klinice Uśmiechu pozostawiana jest kopia dokumentacji medycznej Pacjenta
3. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej w Klinika Uśmiechu
1) Wydanie dokumentacji medycznej następuje na wniosek, w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochronę danych osobowych.
Wniosek, o którym mowa w punkcie 1) ustępu 3. § 11 powinien:
– wskazywać imię, nazwisko i numer PESEL Wnioskodawcy;
– być podpisany przez Wnioskodawcę.
2) Do poświadczenia zgodności z oryginałem kopii dokumentacji medycznej upoważnione są osoby uprawnione do udostępniania dokumentacji medycznej wyznaczone przez Klinikę Uśmiechu.
3) W celu uzyskania wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku dokumentacji medycznej Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez niego, składa pisemny „Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej”.
4) W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo musi ona okazać podpisane przez Pacjenta upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej.
5) Wnioski mogą być składane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Klinika Uśmiechu
6) Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje najpóźniej w terminie do 14 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku.
7) Wydanie kopii dokumentacji medycznej musi być potwierdzone podpisem wydającego i odbierającego oraz datą wydania na złożonym wniosku.
4. Pacjent ma prawo wyznaczenia osoby bliskiej, której mogą być udzielane informacje o jego stanie zdrowia, a także ma prawo określenia zakresu przekazywanych informacji. Ma również prawo zakazania udzielania informacji oraz zmiany wyznaczonej osoby bliskiej.

§ 10
Płatności
1. Ceny zawarte w cenniku oraz na stronie internetowej https://eporada.klinikausmiechu.com mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.).
2. Ceny zawarte w cenniku Klinika Uśmiechu są podawane w polskich złotych i są cenami brutto.
3. Zapłaty za świadczone usługi w Klinice Uśmiechu dokonywane są systemem płatności na zasadzie przedpłaty.

§ 11
Polityka jakości
1. Wszyscy pracownicy są regularnie szkoleni i posiadają najwyższe kwalifikacje do świadczenia usług.
2. Liczne procedury gwarantują świadczenie usług z należytą starannością i dbałością o Pacjenta.

§ 12
Odmowa wykonania eporady
1. klinika uśmiechu zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi w przypadku, gdy:
1) Pacjent odmawia podania danych do rejestracji;
2) Pacjent jest w stanie nietrzeźwym;
3) Pacjent nie odpowiada na kontakt telefoniczny lekarza pod wskazanym przez niego numerem w wyszczególnionych godzinach pracy lekarza – bez zwrotu poniesionych przez pacjenta kosztów

§ 13
Zasady reklamacji
1. Klinika Uśmiechu dokłada wszelkich starań, aby oferowane usługi wykonywane były zgodnie ze standardami i w najwyższej jakości, oraz zapewnia, że usługi będą wykonywane przez lekarzy lub osoby posiadające właściwe danej procedurze uprawnienia, potwierdzone stosownymi dokumentami.
2. Reklamacje dla skutecznego złożenia kierować należy:
1) na piśmie na adres: Klinika Uśmiechu. Specjalistyczne Centrum Stomatologii Estetycznej i Medycyny, ul. Kopalniana 1, 41-500 Chorzów NIP: 6292376300 REGON: 241613894; Kontakt telefoniczny: +48 32 70 44 449, +48 731 898 629
2) w formie elektronicznej na adres e-mail: klinika.usmiechu1@gmail.com
ze wskazaniem:
– danych identyfikujących składającego reklamację,
– terminu wykonania usługi,
– rodzaju usługi,
– żądania Pacjenta.
3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Pacjenta istnieje możliwość ponownego wykonania reklamowanej usługi lub zwrot (całości lub części) zapłaconej za usługę kwoty.

§ 14
Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Klinika Uśmiechu. Specjalistyczne Centrum Stomatologii Estetycznej i Medycyny, ul. Kopalniana 1, 41-500 Chorzów NIP: 6292376300 REGON: 241613894;
Kontakt telefoniczny: +48 32 70 44 449, +48 731 898 629
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej oraz zarządzania procesem udzielania świadczeń.
3. W Klinice wdrożona została Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych, z którą można zapoznać się na miejscu.
4. Pacjent samodzielnie decyduje, czy chce, żeby jego dane były przetwarzane do celów marketingowych (np. otrzymywanie informacji o promocjach).

§ 15
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).
2. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
3. Każdy Pacjent ma prawo do wglądu do Regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez Klinikę Uśmiechu.
4. Regulamin może ulec zmianie. O zmianach w Regulaminie każdy Pacjent zostanie poinformowany za pomocą strony internetowej.
5. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej https://klinikausmiechu.com.